શીખી ને તો “કારીગર” થવાતું હશે……. સાહેબ….. “કલાકાર” તો કુદરત ની કૃપા હોય તો થવાય….JP002

Advertisements